Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14-09-2018.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Petra Stemerdink, Bataaf Loopbaanbegeleiding & Studiekeuzeadvies,
Bataafseweg 18A, 7101 PA Winterswijk, info@petrastemerdink.n,
KvK 09176711

Het gebruik van persoonsgegevens door Petra Stemerdink, Bataaf Loopbaanbegeleiding & Studiekeuzeadvies
Petra Stemerdink, Bataaf Loopbaanbegeleiding & Studiekeuzeadvies verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Petra Stemerdink, Bataaf Loopbaanbegeleiding & Studiekeuzeadvies verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Naam-gegevens,
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
Geboortedatum
Cv

Doeleinden
Petra Stemerdink, Bataaf Loopbaanbegeleiding & Studiekeuzeadvies verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
Het onderhouden van contact;
Een goede en efficiënte dienstverlening;
Het bieden van begeleiding op maat;
De begeleiding van mensen i.v.m. te maken loopbaan- en/of studiekeuzes;
Facturering.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Petra Stemerdink, Bataaf Loopbaanbegeleiding & Studiekeuzeadvies hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
De bescherming van haar financiële belangen;
De verbetering van haar diensten;
Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Petra Stemerdink, Bataaf Loopbaanbegeleiding & Studiekeuzeadvies persoonsgegevens uitwisselen. Petra Stemerdink, Bataaf Loopbaanbegeleiding & Studiekeuzeadvies kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen en testbureau(s). In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Petra Stemerdink, Bataaf Loopbaanbegeleiding & Studiekeuzeadvies aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Petra Stemerdink, Bataaf Loopbaanbegeleiding & Studiekeuzeadvies zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Verstrekking aan derden binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Petra Stemerdink, Bataaf Loopbaanbegeleiding & Studiekeuzeadvies zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Tenzij anders wordt bepaald eindigt de bewaartermijn van de persoonsgegevens twee jaar na afronding van de dienstverlening.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Petra Stemerdink, Bataaf Loopbaanbegeleiding & Studiekeuzeadvies zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Petra Stemerdink, Bataaf Loopbaanbegeleiding & Studiekeuzeadvies heeft daarom beveiligingsmaatregelen genomen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Uw rechten
U heeft het recht om Petra Stemerdink, Bataaf Loopbaanbegeleiding & Studiekeuzeadvies een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Petra Stemerdink, Bataaf Loopbaanbegeleiding & Studiekeuzeadvies verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Petra Stemerdink, Bataaf Loopbaanbegeleiding & Studiekeuzeadvies
Bataafseweg 18A, 7101 PA Winterswijk, info@petrastemerdink.nl, 06-43073198

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Petra Stemerdink, Bataaf Loopbaanbegeleiding & Studiekeuzeadvies, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze verklaring uitsluitend betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens door de dienstverlener, en niet op verwerkingen via websites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen op je website.
Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens door de dienstverlener, en niet op verwerkingen via websites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen op de website.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14-09-2018.

Petra Stemerdink, Bataaf Loopbaanbegeleiding & Studiekeuzeadvies kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.